Current Location:Home >> News
Contact Us

Tel:(0851)*******
Address: No.5 Longba Lane, Ma wang Street ,Yunyan District , Guiyang City , Guizhou Province
Zip Code:550000
Email:guizhou2@cuc.edu.cn